Scroll to top
sk

Reklamačný poriadok

vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. V prípade reklamácie je potrebné prísť do servisu osobne.

Pre úspešné vybavenie reklamácie je potrebné stiahnuť si, vytlačiť a vyplniť reklamačný formulár.
Spolu s vozidlom, vyplneným reklamačným formulárom stiahnutým z tejto stránky, ako aj kópiou dokladu (faktúra alebo pokladničný blok) sa dostaviť do servisu. Bez vyplneného reklamačného formulára so všetkými požadovanými údajmi nie je možné prijať vozidlo na reklamáciu a reklamácia bude zamietnutá.

1.2. Spoločnosť FRENAT s.r.o. (ďalej len „servis“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov informuje spotrebiteľa (ďalej „zákazník“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
1.3. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

2.1. Servis zodpovedá za vady, ktoré má vozidlo pri prevzatí zákazníkom zo servisu a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v zákonnej záručnej dobe. Záručná doba na nové náhradné diely je 24 mesiacov.Záručná doba na servisné práce je 6 mesiacov.
2.2. Pri znížení ceny z dôvodu použitia staršieho resp. opravovného náhradného dielu, je záručná doba 24 mesiacov. Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná.
2.3. Pri použitom náhradnom diely (napríklad repasovaný náhadný diel) je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
2.4. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia vozidla zákazníkom.
2.5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene náhradného dielu, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového náhradného dielu zákazníkom.
2.6. Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
2.7. Ak servis ponúka zákazníka k oprave bezplatne dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom resp. vykonanou opravou, preto servis nezodpovedá za jeho prípadné vady.

  1. UPLATNENIE REKLAMÁCIE3.1. Práva zo zodpovednosti za vady si zákazník uplatňuje v prevádzke servisu.
    3.2. Servis rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
    3.3. Servis je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie o prevzatí tovaru. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.
    3.4. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený reklamačný protokol a to prostredníctvom e-mailu, alebo pri osobnom prevzatí.

4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

4.1 Pri uplatňovaní reklamácie je nutné:
4.1a – predložiť doklad – faktúru alebo pokladničný doklad
4.1b – aby vozidlo spĺňalo všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu t. j. fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.

5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe vyriešenia reklamácie rozhoduje servis, ktorý je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
5.2. Servis môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadný diel za nový, nepoškodený ponechá, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
5.3 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a táto vada bráni tomu, aby sa vozidlo mohol riadne užívať, má zákazník právo na výmenu náhradného dielu, alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
5.4. Zákazník má právo na výmenu náhradného dielu alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave vozidlo riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
5.5. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t. j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
5.6. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny náhradného dielu.
5.7. Ak má zákazník právo na výmenu náhradného dielu alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na servise, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

6. NÁROK NA UPLATNENIE ZÁRUKY

6.1 Zákazník má právo uplatniť si v servise záruku len na náhradný diel. resp. opravu, ktorý vykazuje vady, zavinené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim a to v prípade, ak sa na tovar vzťahuje záruka a bol zakúpený v servise.
6.2. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodborného zásahu zákazníka, neodborného uvedenia do prevádzky, pri neodbornej manipulácii s vozidlom, pri porušení ochranných pečatí a nálepok a použitím náhradného dielu v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k náhradnému dielu. Nárok na uplatnenie záruky v servise zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí vozidla resp. náhradného dielu.
6.3 Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.
6.4 Ak si zákazník chce uplatniť právo na záruku, informuje o tom servis a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme uplatnenia záruky.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. januára 2012. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.